El procés / El proceso

Fase 1. Anàlisi i Diagnòstic / Análisis y Diagnóstico

Ací trobareu les anàlisis que s'han realitzat del barri per àmbits (1.Física / 2.Medi-ambiental / 3.Energètica / 4.Econòmica / 5.Demogràfica / 6.Social / 7.Territorial / 8.Gobernança i Mecanismes de Participació / 9.Competències / 10.Instruments de Planificació), a més d'un resum de cadascun d'ells.

Aquí encontraréis los análisis que se han realizado del barrio por ámbitos (1.Físico / 2.Medio Ambiental / 3.Energético / 4.Económico / 5.Demográfico / 6.Social / 7.Territorial / 8.Gobernanza y Mecanismos de Participación / 9.Competencies / 10.Instrumentos de Planificación), además de un resumen de cada unos de ellos.

En el I TALLER VA CABANYAL! de Dissabte 3 d'Octubre vam realitzar un autodiagnòstic entre tots i totes, utilitzant una matriu DAFO on establirem les Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que ens trobem per a abordar el nostre objectiu: la millora de vida dels veïns i veïnes del barri. Us deixem ací la informació de treball que vam utilitzar durant el taller: uns panells resum dels Informes tècnics i els temes a abordar estructurats en 5 grups (1.Viure i Conviure / 2.Economia i Treball / 3.Espai Públic i Habitatge / 4.Respectant el Medi-ambient / 5.Ací qui mana?)

En el I TALLER VA CABANYAL! el Sábado 3 de Octubre realizamos un autodiagnóstico entre tod@s, utilizando una matriz DAFO donde establecimos las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que nos encontramos para abordar nuestro objetivo: la mejora de vida de los vecinos y vecinas del barrio. Os dejamos aquí la información de trabajo que utilizamos durante el taller: unos paneles resumen de los Informes técnicos y los temas a abordar estructurados en 5 grupos (1.Vivir y Convivir / 2.Economía y Trabajo / 3.Espacio Público y Vivienda / 4.Respetando el Medio-ambiente / 5.¿Aquí quién manda?)

Resultats del I TALLER VA CABANYAL! _ DAFO COL.LABORATIU: CIUTADÀ + TÈCNIC // Prem la imatge i descarrega.

Resultados del I TALLER VA CABANYAL! _ DAFO COLABORATIVO: CIUDADANO + TÉCNICO // Pincha la imagen y descarga

DAFO TRANSVERSAL: Aquest és el DAFO resum que presentarem en el document de l'estratègia com a síntesi de tots els DAFOs treballats durant el I TALLER.

/ DAFO TRANSVERSAL: Este es el DAFO resumen que presentaremos en el documento de la estrategia como síntesis de todos los DAFOS trabajados durante el I TALLER.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Material per a desenvolupar l'activitat de VA CABANYAL! als centres educatius // Prem damunt la imatge i descarrega

Material para desarrollar la actividad VA CABANYAL! en los centros educativos // Pincha sobre la imagen y descarga

Fase 2. Idees i Propostes / Ideas y Propuestas

En aquest II TALLER VA CABANYAL! de Divendres 16 d'Octubre analitzarem les idees arreplegades fins ara i tindrem la possibilitat d'aportar aquelles que falten. Si premeu la imatge podreu descarregar la "pluja d'idees" amb la que treballarem. Idees arreplegades d'entrevistes, trobades, metodologies, correus electrònics, formulari web, twitter i en l'oficina de participació.

En este II TALLER VA CABANYAL! el Viernes 16 de Octubre analizaremos las ideas recogidas hasta ahora y tendremos la posibilidad de aportar aquellas que faltan. Si clickáis la imagen podréis descargar la "lluvia de ideas" con la que trabajaremos. Ideas recogidas de entrevistas, encuentros, metodologías, correos electrónicos, formulario web, twitter y en la oficina de participación

RESULTATS DEL TALLER VA CABANYAL! ALS COLES // RESULTADOS DEL TALLER VA CABANYAL! EN LOS COLES.

Gràcies als Col.legis // Gracias a los Colegios Les Arenes, Santiago Apostol i Cavite-Isla del Hierro, i al IES Serpis

Fase 3. Accions / Acciones

En el III TALLER VA CABANYAL!, el passat 13 de Novembre, vam prioritzar les operacions (possibles propostes per a l'EIDUS) estructurades en 5 àrees d'actuació específiques i 2 àrees d'actuació transversals (A1.Espai Públic, Medi ambient Urbà i Mobilitat Sostenible, A2.Habitatge, Equipaments i Efeciència Energètica, A3.Desenvolupament Econòmic Sostenible, A4.Convivència, Igualtat d'Oportunitats i Inclusió Social + AT1.Barri Digital: Accés Universal a les Tic, AT2.Oficina de Barri). El resultat de la priorització ens servirà com a base a l'hora de construir les LÍNIES D'ACTUACIÓ que finalment aniran a l'estratègia.

En el III TALLER VA CABANYAL!, el pasado 13 de Noviembre, priorizamos las operaciones (posibles propuestas para el EIDUS) estructuradas en 5 áreas de actuación específicas y 2 áreas de actuación transversales (A1.Espacio Público, Medio Ambiente Urbano y Movilidad Sostenible, A2.Vivienda, Equipamientos y Efeciencia Energética, A3.Desarrollo Económico Sostenible, A4.Convivencia, Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social + AT1.Barrio Digital: Acceso Universal a Las Tic, AT2.Oficina de Barrio). El resultado de la priorización nos servirá como base a la hora de construir las LÍNEAS DE ACTUACIÓN que finalmente irán a la estrategia.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Resultats del III TALLER VA CABANYAL! Aquesta priorització s'utilitzarà com a base per a la construcció de les línies d'actuació que conformen l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat

Resultados del III TALLER VA CABANYAL! Esta priorización se utilizará como base para la construcción de las líneas de actuación que conforman la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado

Vídeo blog

Actualitzat / Actualizado 11 de Gener / Enero de 2016

Ací trobareu una petita mostra de totes les entrevistes, trobades, metodologies i taller que hem desenvolupat durant tot el procés.

Aquí encontraréis una pequeña muestra de todas las entrevistas, encuentros, metodologías y talleres que hemos desarrollado durante el proceso.

Diari / Diario

Actualitzat / Actualizado 1 de Gener / Enero de 2016

En aquest apartat anirem penjant totes les activitats que anem duent a terme setmanalment l'equip de Va Cabanyal!

En este apartado iremos colgando todas las actividades que vamos llevando a cabo semanalmente el equipo de Va Cabanyal!

16 nov - endavant
nov 0
nov 0

[15 novembre – endavant…]

Amb tota la informació recopilada, estem redactant el document de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat per al barri del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França, que l’Ajuntament de València presentarà a la convocatòria del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Con toda la información recopilada, estamos redactando el documento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible […]

  Read more
9  nov - 15 nov
nov 0
nov 0

[9 novembre – 15 novembre]

▪    Reunions de l’equip tècnic: organització del treball, gestió del material arreplegat mitjançant el procés participatiu, estudi de l’estructura del document de l’Estratègia, avaluació i disseny de les dinàmiques dels tallers participatius, etc. ▪    Tasques de millora i manteniment de la web www.vacabanyal.org. ▪    Gestió del correu vacabanyal@gmail.com. ▪   VI Reunió Grup Motor. ▪   III Taller […]

  Read more

Els comptes / Las cuentas

Tenim un pressupost de 27.000 + IVA (32.670€) per a dur a terme el procés i la redacció de l'estratègia. Amb aquesta quantitat farem front a les despeses de difusió, comunicació, organització de tallers, dinamització i honoraris de l'equip tècnic.

Tenemos un presupuesto de 27.000 + IVA (32.670€) para llevar a cabo el proceso y la redacción de la estrategia. Con esta cantidad haremos frente a los gastos de difusión, comunicación, organización de talleres, dinamización y honorarios del equipo técnico.