▪     Preparació de la infraestructura necessària per a desenvolupar el projecte: cronograma, gestió de l’oficina al Cabanyal, preparació de la presentació pública (documentació, cartelleria, convocatòria, difusió, vídeo), web, twitter.

▪     Reunions de l’equip tècnic: organització, definició de treballs a realitzar, cronograma, etc.

▪     Contacte amb l’Administració  i els seus Serveis Municipals per a aconseguir dades necessària per a desenvolupar l’anàlisi tècnic del barri.

▪     Lectura i anàlisi d’informació disponible sobre el barri per a començar la fase de diagnòstic.

▪     Reunió amb Alberto Sanchís (Director General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana) i Maria Oliver (Regidora Delegada de Gestió de Patrimoni Municipal i Delegada d’Habitatge), per a tractar temes sobre el Pla d’Habitatge de la Generalitat Valenciana i l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

▪      Contacte amb diversos col·lectius, associacions, veïns/veïnes… del barri. S’hem reunit amb: Juan Vicente Agut (membre de COCEMFE: Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la provincia de València) .Trobades més informals amb: Bia Santos i Emilio Martínez (veïns de El Cabanyal i membres de Salvem El Cabanyal), Jordi Bosch (professor del col·legi Santiago Apostol), Sergi Tarín (veí de El Cabanyal) i Adela Castaño (membre de Millorem El Cabanyal). Hem assistit a: l’Assemblea de Salvem El Cabanyal.


▪     Preparación de la infraestructura necesaria para desarrollar el proyecto: cronograma, gestión de la oficina al Cabanyal, preparación de la presentación pública (documentación, cartelería, convocatoria, difusión, vídeo), web, twitter.

▪     Reuniones del equipo técnico: organización, definición de trabajos a realizar, cronograma, etc.

▪      Contacto con la Administración y sus Servicios Municipales para conseguir datos necesarios para desarrollar el análisis técnico del barrio.

▪     Lectura y análisis de información disponible sobre el barrio para empezar la fase de diagnóstico.

▪     Reunión con Alberto Sanchís (Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana) y Maria Oliver (Concejala Delegada de Gestión del Patrimonio Municipal y Delegada de Vivienda), para tratar temas sobre el Plan de Vivienda de la Generalitat Valenciana y el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Cabanyal – Canyamelar – Cap de França.

▪     Contacto con diversos colectivos, asociaciones, vecinos/as… del barrio. Nos hemos reunido con: Juan Vicente Agut (miembro de COCEMFE: Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Valencia). Encuentros más informales con: Bia Santos y Emilio Martínez (vecinos de El Cabanyal y miembros de Salvem El Cabanyal); Jordi Bosch (profesor del colegio Santiago Apostol); Sergi Tarín (vecino de El Cabanyal) i Adela Castaño (miembro de Millorem El Cabanyal). Hemos asistido a: Asamblea de Salvem El Cabanyal.